ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία των Μουσείων

Κόκκου, Α., 2009. Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήνα, Καπόν 

Πετράκος, Β.Χ., 1987. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία: η ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1987, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  

Abt, Jeffrey, 2006. The origins of the public museum στο Sharon MacDonald (επ.), A companion to museum studies, London, Blackwell  

Aronsson, Peter και Elgenius, Gabriella (eds), 2015 (a). National museums and nationbuilding in Europe 1750-2010 Mobilization and legitimacy, continuity and change. London and New York, Routledge  

Bennet, Tony, 1995. The birth of the museum, London and New York, Routledge 

Gazi, A., 1994. Archaeological museums and displays in Greece 1829-1909: a first approach, Museological Review, I, 1, σσ. 50-69

Μουσεία, Εκθέσεις, Κοινό

Γκαζή, Ανδρ., 2008. «Ε, ας ανοίξουν και κανένα λεξικό!» ή «Επιτέλους, κείμενα κατανοητά!»; Προσεγγίζοντας μουσειολογικά τη συγγραφή κειμένων για την πρόσφατη επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Στο: Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 20 (2006), Θεσσαλονίκη 2008, 381-390

Γραμμένος, Δ.Β. (επιμ.), 2011. Στη Μακεδονία από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως την Ύστερη Αρχαιότητα, μελέτες και λήμματα για την 3η Εκθεσιακή Ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Α.Μ.Θ., Θεσσαλονίκη, Ζήτρος  

Γραμμένος, Δ.Β., 2007. Η επανέκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (2001- 2006), Αρχαιολογία & Τέχνες, τχ. 102, Μάρτιος 2007, σσ. 73-82

Οικονόμου Μ., 2003. Μουσείο: Αποθήκη ή Ζωντανός Οργανισμός; Μουσειολογικοί Προβληματισμοί και Ζητήματα, Εκδ. Κριτική, Αθήνα

Οικονόμου, Μ., 1999. Μουσεία για τους ανθρώπους ή για τα αντικείμενα;, Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 72, 50 - 55

Barrett, Jennifer, 2011. Museums and the public sphere. Chichester, Willey-Blackwell

Gazi, A., 1994. Archaeological museums and displays in Greece 1829-1909: a first approach, Museological Review, I, 1, σσ. 50-69

Merriman, Ν. (1999), Ανοίγοντας τα μουσεία στο κοινό, Αρχαιολογία και Τέχνες, ηι, 43 -46

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Α. Κουβέλη, Η σχέση των μαθητών με το μουσείο. Θεωρητική προσέγγιση, έρευνα στην Αθήνα και στην Ικαρία: Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αθήνα 2000

Γ. Κόκκινος-Ευγ. Αλεξάκη (επιμ.), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Αθήνα 2002

Ειρ. Νάκου, Μουσεία, Εμείς τα Πράγματα και ο Πολιτισμός, Αθήνα 2001

Μ. Σκανδάλη, Πρακτικές εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο, Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010, σ. 1-6

Β. Ιωαννίδη, Μουσεία και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Η περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες: προβληματική, δυνατότητες, εφαρμογές, Νέα Παιδεία 114 (2005), σ. 43-54

Καλλιόπη Γ. Ξανθοπούλου-Ελεονώρα Α. Μέλλιου, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας με εκπαιδευτικούς, Museology, International Scientific Electronic Journal 6 (2011), σ. 30-41

Σουσάννα Αλμαλιώτη, Το μουσείο ως περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκριτικη αποτιμηση των προσφερομενων μαθησιακων ευκαιριών στο Μουσείο Μπενάκη και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2007, (ειδικά σ. 51-60)

Κορωναίου, Α. 2001. Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου. Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών. Αθήνα: Μεταίχμιο

Mουσούρη, Θ.1999. 'Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα μουσεία' Αρχαιολογία και Τέχνες, 72 (Σεπτέμβριος), σσ. 56-61

Νικονάνου, Α. 2005. «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στο σύγχρονο μουσείο», Τετράδια Μουσειολογίας 2, 18-25

Hooper-Greenhill, E. 2006. "The Power of Museum Pedagogy", στο Genoways Η. (επιμ.), Museum Philosophy of the Twenty-frst Century, Altamira Press: Lanham MD, 235-245

Eshach, H. 2006. "Bridging In-school and Out-of-school Learning: Formal, Non-formal and Informal", στο Eshach, H. (επιμ.), Science Literacy on Primary Schools and Pre-schools, Springer: Dordrecht, 115-141.

Falk, J. H. 2006. "An Identity-centered Approach to Understanding Museum Learning", Curator, Vol. 49, No. 2, 151-166

Dodd, J. & Jones, C. 2009. «Τα γενικά αποτελέσματα της μάθησης: ένα εννοιακό πλαίσιο για την κατάδειξη της επίδρασης της μάθησης στα μουσεία», Tετράδια Ȃουσειολογίας, 6, 11-19

Χατζηνικολάου, Τ. 2002. «Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και η μουσειοπαιδαγωγική», στο Κόκκινος Γ. & Αλεξάκη, Ε. (επιμ.), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Μεταίχμιο: Αθήνα, 101-107

Χατζηνικολάου, Τ. 2008. «Η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα και ο ρόλος του ICOM στην πορεία μιας τριακονταετίας», στο Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης, Κ. (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Πατάκης: Αθήνα, 188-95

Witcomb, A. 2012. «Διαδραστικότητα: Προχωρώντας πιο πέρα», στο Macdonald, Sh. (επιμ.), Μουσείο και μουσειακές σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός, μτφ. Παπαβασιλείου Δ., Εκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς: Αθήνα, 489-500

Σέξτου, Π. 2007β. «Θέατρο στο μουσείο ως βοηθητικό μέσο προσέγγισης της ιστορίας στο σχολείο», στα Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 17-20 Μαΐου 2007, 66-75

Πολιτισμός, διαχείριση και αξιοποίηση

Οικονόμου, Ανδρομάχη, 2014. Υλικός πολιτισμός: θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση, Αθήνα, Παπαζήσης

Μουσειακές Σπουδές (Ιστορία, Μεθοδολογία)

MacDonald, Sharon (επ.), 2006. A companion to museum studies, London, Blackwell 

Vergo, Peter, 1989. The new museology, London, Reaction 

Μουσσούρη, Θ., 1999. Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα μουσεία, Αρχαιολογία και Τέχνες, 72, 56 - 6

Παρασκευόπουλος, I., 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, τ. Β', Αθήνα 

Ταυτότητες, ιδεολογία 

Anderson, B., 2006 [1983]. Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. London - New York, Verso 

Arrigoni, Giampera, (επιμ.) 1985 (a), (ελλ. μτφρ. 2007). Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 

Aronsson, Peter και Elgenius, Gabriella (eds), 2015 (a). National museums and nationbuilding in Europe 1750-2010 Mobilization and legitimacy, continuity and change. London and New York, Routledge

Bailey Jones, Rachel, 2011. Postcolonial representations of women. Critical issues for education. New York, Springer 

Berger, Stefan, Donovan, Mark και Passmore, Kevin, 1999. Writing national histories: Western Europe since 1800, London - New York, Routledge

Bonde, S. και Houston, S., (επ.), 2013. Re-presenting the past: archaeology through text and image, Oxford, Oxbow

Browman, D.L., 2013. Cultural negotiations. The role of women in the founding of americanist archaeology, Lincoln - London, University of Nebraska Press

Butler, J., 1993. Bodies that matter: on discursive limits of "sex", New York - London, Routledge 

Craib, Ian, 1998. Experiencing identity. London SAGE

 De Beauvoir, Simone, 2009. Το δεύτερο φύλο, Αθήνα, Μεταίχμιο

Diaz Andreu Margarita, 2007, A World History of Nineteenth-Century Archaeology Nationalism, Colonialism, and the Past

Gellner, Ernest, 1983 [μτφρ 1992]. Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα Αλεξάνδρεια

Hamilakis, Yannis, 2013. Archaeology and the senses. Human experience, memory, and affect, Cambridge, Cambridge University Press

Hodder, Ian (επ.), 1991. Archaeological theory in Europe: the last three decades, London - New York, Routledge

Kolowsky-Ostrow, A.O. και Lyons, C.L., 1997. Naked truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology, New York - London, Routledge

McGuire, R.H., 2008. Archaeology as political action, Berkley - Los Angeles - London, University of California Press

Smiles, S. και Moser, S., (επ.), 2005. Envisioning the past. Archaeology and the image, Oxford, Blackwell 

Smith, A., 1991 (μτφρ 2000). Εθνική ταυτότητα, Αθήνα, Οδυσσέας 

Trigger, B., 1984. Alternative archaeologies: nationalist, colonialist, imperialist, Man 19, σσ. 355-70

Ucko, P.J., (επ.), 1995 (a). Theory in archaeology. A world perspective. London - New York, Routledge 


Μουσεία & Υγεία

Betts, D. J. (2006). Art therapy assessments and rating instruments: do they measure up? Arts Psychother. 33, 422-434

 Boccia, M., Barbetti, S., Piccardi, L., Guariglia, C., Ferlazzo, F., Giannini, A. M., et al. (2016). Where does brain neural activation in aesthetic responses to visual art occur? Meta-analytic evidence from neuroimaging studies. Neurosci. Biobehav. Rev. 60, 65-71

Bolwerk, A., Mack-Andrick, J., Lang, F. R., Dörfler, A., and Maihöfner, C. (2014). How art changes your brain: differential effects of visual art production and cognitive art evaluation on functional brain connectivity

Brown, S., Gao, X., Tisdelle, L., Eickhoff, S. B., and Liotti, M. (2011). Naturalizing aesthetics: brain areas for aesthetic appraisal across sensory modalities. NeuroImage 58, 250-258

Bungay, H., and Clift, S. (2010). Arts on prescription: a review of practice in the UK. Perspect. Public Health 130, 277-281

Canesi, M., Rusconi, M. L., Moroni, F., Ranghetti, A., Cereda, E., and Pezzoli, G. (2016). Creative thinking, professional artists, and Parkinson's disease. J. Parkinsons Dis. 6, 239-246

Cupchik, G. C., Vartanian, O., Crawley, A., and Mikulis, D. J. (2009). Viewing artworks: contributions of cognitive control and perceptual facilitation to aesthetic experience. Brain Cogn. 70, 84-91

Dhami, M. K., Weiss-Cohen, L., and Ayton, P. (2020). Are people experiencing the 'pains of imprisonment' during the Covid-19 lockdown? Front. Psychol. 11:3179

Fancourt, D., Baxter, L., and Lorencatto, F. (2020). Barriers and enablers to engagement in participatory arts activities amongst individuals with depression and anxiety: quantitative analyses using a behaviour change framework. BMC Public Health 20:272

Fancourt, D., and Finn, S. (2019). Cultural Contexts of Health: The Role of the Arts in Improving Health and Well-Being in the WHO European Region. Copenhagen: World Health Organisation

Forzoni, S., Perez, M., Martignetti, A., and Crispino, S. (2010). Art therapy with cancer patients during chemotherapy sessions: an analysis of the patients' perception of helpfulness. Palliat. Support. care 8:41

Gussak, D. (2007). The effectiveness of art therapy in reducing depression in prison populations. Int. J. Offender Ther. Comp. Criminol. 51, 444-460

Huang, M., Bridge, H., Kemp, M. J., and Parker, A. J. (2011). Human cortical activity evoked by the assignment of authenticity when viewing works of art. Front. Hum. Neurosci. 5:134

Leurent, B., Killaspy, H., Osborn, D. P., Crawford, M. J., Hoadley, A., Waller, D., et al. (2014). Moderating factors for the effectiveness of group art therapy for schizophrenia: secondary analysis of data from the MATISSE randomised controlled trial. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 49, 1703-1710

Mastandrea, S., Fagioli, S., and Biasi, V. (2019a). Art and psychological wellbeing: linking the brain to the aesthetic emotion. Front. Psychol. 10:739 

Mastandrea, S., Maricchiolo, F., Carrus, G., Giovannelli, I., Giuliani, V., and Berardi, D. (2019b). Visits to figurative art museums may lower blood pressure and stress. Arts Health 11, 123-132

Parsons, A., Omylinska-Thurston, J., Karkou, V., Harlow, J., Haslam, S., Hobson, J., et al. (2019). Arts for the blues-a new creative psychological therapy for depression. Br. J. Guid. Couns. 48, 1-16

Pelowski, M., Markey, P. S., Forster, M., Gerger, G., and Leder, H. (2017). Move me, astonish me... delight my eyes and brain: The Vienna integrated model of top-down and bottom-up processes in art perception (VIMAP) and corresponding affective, evaluative, and neurophysiological correlates. Phys Life Rev 21, 80-125

Reynolds, M. W., Nabors, L., and Quinlan, A. (2000). The effectiveness of art therapy: does it work? Art Ther. 17, 207-213

Samaritter, R. (2018). The aesthetic turn in mental health: reflections on an explorative study into practices in the arts therapies. Behav. Sci. 8:41

Vartanian, O., and Skov, M. (2014). Neural correlates of viewing paintings: evidence from a quantitative meta-analysis of functional magnetic resonance imaging data. Brain Cogn. 87, 52-56

Vessel, E. A., Starr, G. G., and Rubin, N. (2012). The brain on art: intense aesthetic experience activates the default mode network. Front. Hum. Neurosci. 6:66 

Νομοθεσία

Κόκκου, Α., 2009. Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήνα, Καπόν  

Κωτσάκης, Κ., 1993. Αρχαιολογική Υπηρεσία και Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογία και Τέχνες, τχ. 46, Μάρτιος 1993, σσ. 41-44

Πάντος , Πάντος, Παπαδημητρίου, Άλκηστη, Κόσσυβα, Αγγελική, 2008. Οι αρχαιολόγοι στην Ελλάδα: Συλλογή πληροφοριών για την αγορά εργασίας και περιγραφή του επαγγέλματος 2007-2008, Αθήνα, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Πετράκος, Β.Χ., 1982. Δοκίμιο για την αρχαιολογική νομοθεσία, Αθήνα, ΤΑΠ