ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ Το πέρασμα από την Ευρωπαϊκή στην Αμερικανική Τέχνη με τη ματιά του δημιουργού

-10%

Και μό­νο η ανα­φο­ρά στην καλ­λι­τε­χνι­κή δη­μι­ουρ­γία στον 20ό αιώ­να, μας συ­νε­παίρ­νει, μας γε­μί­ζει πε­ρι­έρ­γεια να γνω­ρί­σου­με το πο­λι­τι­στι­κό απο­τύ­πω­μα αυτής της επο­χής των με­γά­λων φι­λο­σο­φι­κών, πο­λι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών αλ­λα­γών, πολ­λές από τις οποί­ες η με­γα­λύ­τε­ρη γε­νιά τις έχει βι­ώ­σει.

Η τα­χύ­τη­τα με την οποία εξε­λί­χθη­καν γε­γο­νό­τα, επι­στή­μες, τέ­χνες και κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα οδή­γη­σε σε μια έκρη­ξη εικα­στι­κής δη­μι­ουρ­γί­ας, που είχε σαν επα­κό­λου­θο την εναλ­λα­γή καλ­λι­τε­χνι­κών κι­νη­μά­των και τρό­πων έκ­φρα­σης, με με­γα­λύ­τε­ρη τα­χύ­τη­τα σε σχέ­ση με τον προ­η­γού­με­νο αιώ­να.

Αυτό το πο­λι­τι­στι­κό στίγ­μα θα ανα­λύ­σου­με και θα πα­ρα­θέ­σου­με στις σε­λί­δες αυτού του βι­βλίου.

ISBN: 9789604589210

Συγγραφέας: Τσίλαγα Ευαγγελία Μαρίνα

Έτος έκδοσης: 2020 

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

10,80 € 12,00 €