ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ εικόνα και μήνυμα

-10%

Το βι­βλίο αυτό απο­τε­λεί μια ερ­μη­νευ­τι­κή ιστο­ρία του ελ­λη­νι­κού πορ­τρέ­του από την εμ­φά­νι­ση του 5ο αι. π.Χ. έως την ύστε­ρη ελ­λη­νι­στι­κή πε­ρί­ο­δο. Πέ­ραν του εκ­παι­δευ­τι­κού, ακα­δη­μα­ϊ­κού του στό­χου απευ­θύ­νε­ται και στο κοι­νό που εν­δι­α­φέ­ρε­ται να κα­τα­νο­ή­σει το είδος εκεί­νο της καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μι­ουρ­γί­ας, στο χαλ­κό ή στο μάρ­μα­ρο, στο οποίο απο­τυ­πώ­νε­ται μέ­σα από μια ποι­κι­λία εικα­στι­κών συμ­βά­σε­ων η εξα­το­μι­κευ­μέ­νη έκ­φρα­ση.

Πό­τε συ­ντε­λεί­ται η με­τά­βα­ση από την υπε­ρα­το­μι­κή έκ­φρα­ση ενός συ­γκε­κρι­μέ­νου προ­σώ­που στην πλή­ρη εξα­το­μί­κευ­ση της αν­θρώ­πι­νης πα­ρά­στα­σης; Τα ατο­μι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά σε ένα πορ­τρέ­το προ­ε­ξο­φλούν τη φυ­σι­ο­γνω­μι­κή ομοι­ό­τη­τα; Ποιο μή­νυ­μα εκ­φρά­ζει και με­τα­δί­δει το πορ­τρέ­το στον θε­α­τή; Είναι με­ρι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που απα­σχο­λούν τη με­λέ­τη, η οποία συν­δυ­ά­ζο­ντας αρ­χαι­ο­λο­γι­κά δε­δο­μέ­να και επι­γρα­φι­κές μαρ­τυ­ρί­ες δεν στο­χεύει μό­νο στο πε­ρι­ε­χό­με­νο του πορ­τρέ­του, αλ­λά δι­ε­ρευ­νά και εικο­νο­λο­γι­κά ζη­τή­μα­τα, ώστε να κα­τα­νο­η­θεί η λει­τουρ­γία του καλ­λι­τε­χνι­κού είδους στο πλαί­σιο των κοι­νω­νι­κών αξι­ών, των αισθη­τι­κών προ­τι­μή­σε­ων και των νο­ο­τρο­πι­ών της κοι­νω­νί­ας που το πα­ρή­γα­γε.

ISBN: 9789604585175

Συγγραφέας: Κατσικούδης Νικόλαος 

Έτος έκδοσης: 2014 

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

21,50 € 23,89 €