ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη μέσα από την Επίδραση της Επιστήμης

-25%

Είναι γε­νι­κά απο­δε­κτό ότι οι καλ­λι­τέ­χνες απο­τε­λούν τα υπο­κεί­με­να κά­θε κοι­νω­νί­ας που αφου­γκρά­ζο­νται τις υπο­βό­σκου­σες ανη­συ­χί­ες της και τις οπτι­κο­ποι­ούν. Ένα έρ­γο τέ­χνης ενέ­χει τό­σο συ­νει­δη­τές επι­λο­γές του καλ­λι­τέ­χνη ή του πα­ραγ­γε­λι­ο­δό­τη, όσο και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που έχουν εν­σω­μα­τω­θεί σε αυτό με έμ­με­σο τρό­πο. Σε αντί­θε­ση δη­λα­δή με τη θρη­σκεία, τη φι­λο­σο­φία και την επι­στή­μη που απο­τε­λούν συ­νει­δη­τά δι­α­μορ­φω­μέ­νους τρό­πους ερ­μη­νεί­ας και εξή­γη­σης του κό­σμου, η τέ­χνη λει­τουρ­γεί σε ένα βαθ­μό ασυ­νεί­δη­τα απο­κα­λύ­πτο­ντας τις γε­νι­κό­τε­ρες αντι­λή­ψεις κά­θε επο­χής. Έτσι, για πα­ρά­δειγ­μα, ενώ η επι­λο­γή συ­γκε­κρι­μέ­νου θέ­μα­τος είναι συ­νει­δη­τή δι­α­δι­κα­σία του καλ­λι­τέ­χνη (ή του πα­ραγ­γε­λι­ο­δό­τη), ο τρό­πος που απει­κο­νί­ζο­νται ο χώ­ρος, το φως, οι μορ­φές και οι ανα­λο­γί­ες απο­τε­λεί αντα­νά­κλα­ση του πώς η συ­γκε­κρι­μέ­νη επο­χή αντι­λαμ­βά­νε­ται τις έν­νοι­ες αυτές τό­σο σε εμπει­ρι­κό όσο και σε αξι­α­κό επί­πε­δο. Μια στο­χευ­μέ­νη λοι­πόν ανά­γνω­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών έρ­γων μι­ας πο­λι­τι­σμι­κής επο­χής επι­τρέ­πει δυ­νη­τι­κά ερ­μη­νεί­ες που θα συ­νέ­βα­λαν σε μια πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη κα­τα­νό­η­ση της κρα­τού­σας κο­σμο­ει­κό­νας. 

ISBN: 9789604588640

Συγγραφέας: Γέμτου Ελένη 
Έτος έκδοσης: 2018

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

14,25 € 19,00 €