Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης Mεταπολίτευσης

ΝΕΟ

Ποια είναι η ιστο­ρία της με­σαί­ας τά­ξης στη Δύ­ση με­τά τον Β Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο; Ποια η σχέ­ση της με την κα­τα­νά­λω­ση, τον ατο­μι­κι­σμό και τη χει­ρα­φέ­τη­ση; Με ποι­ον τρό­πο φτά­σα­με στην παν­θο­μο­λο­γού­με­νη πλέ­ον υπαρ­ξι­α­κή της κρί­ση; Ποια η ιστο­ρι­κή πο­ρεία των με­σαί­ων στρω­μά­των στην Ελ­λά­δα από τη δε­κα­ε­τία του 60 και με­τά; Μέ­σα από ποι­ες εμπει­ρί­ες συ­νά­φθη­κε το κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής με­σαί­ας τά­ξης; Πώς γί­νε­ται η ελ­λη­νι­κή οικο­γέ­νεια να είναι ταυ­τό­χρο­να ο βι­ό­το­πος και η κα­τα­δί­κη της; Υπάρ­χει ακό­μα κά­ποια ταυ­τό­τη­τα με­σαί­ων στρω­μά­των στη χώ­ρα μας ή πλέ­ον έχουν δι­α­σπα­στεί σε αντί­πα­λες μι­κρό-κοι­νό­τη­τες αν­θρώ­πων οι οποίοι με δυ­σκο­λία συ­νυ­πάρ­χουν σή­με­ρα στους τό­πους της κοι­νω­νι­κής και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ερή­μω­σης; Η κρί­ση της παν­δη­μί­ας θα επι­κυ­ρώ­σει τις ανι­σό­τη­τες που δι­έ­πουν τις σχέ­σεις των με­λών της πα­λι­άς με­σαί­ας τά­ξης στην Ελ­λά­δα ή μή­πως θα απο­δει­χτεί ευκαι­ρία για μια νέα κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή σύ­γκλι­ση;

Αυτά είναι με­ρι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που θέ­τει και πα­σχί­ζει να απα­ντή­σει αυτό το βι­βλίο.

ISBN: 9789604589920

Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Παναγής

Ημερομηνία έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

15,50 € 18,00 €