Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ μέσα από το έργο των μεγάλων ζωγράφων

-20%

Το βι­βλίο αυτό με­λε­τά την εξέ­λι­ξη και τη χρή­ση των υλι­κών στη ζω­γρα­φι­κή, δια μέ­σου των δι­α­σω­θέ­ντων μαρ­τυ­ρι­ών για την κά­θε επο­χή, που βα­σί­ζο­νται πά­νω στα υλι­κά και τις τε­χνι­κές που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι με­γά­λοι ζω­γρά­φοι. Τα γρα­πτά στοι­χεία που σώ­ζο­νται, είναι αυτά που δι­έρ­ρευ­σαν , γι­α­τί οι συ­ντε­χνί­ες κρα­τού­σαν όλα τα μυ­στι­κά των με­γά­λων δη­μι­ουρ­γών της Τέ­χνης. Τα υλι­κά αυτά το­πο­θε­τού­νται ιστο­ρι­κά, από την εμ­φά­νι­σή τους και τον τρό­πο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν δια μέ¬σου των επο­χών, ενά ανα­λύ­ε­ται η σύ­στα­ση τους και ο τρό­πος πα­ρα­σκευ­ής τους.

Η με­λέ­τη ξε­κι­νά με τον ζω­γρά­φο Γι­αν Βαν Άικ, ο οποί­ος ση­μα­το­δό­τη­σε με την ανα­κά­λυ­ψη του στα 1410 που ήταν το λά­δι, την πο­ρεία της ζω­γρα­φι­κής. Βα­σι­ζό­με­νοι σ’ αυτόν οι με­τέ­πει­τα ζω­γρά­φοι, Αντο­νέ­λο ντα Με­σί­να, Λε­ο­νάρ­ντο ντα Βί­ντσι, οι Βε­νε­τσι­ά­νοι, ο Ρού­μπενς, ο Ρέ­μπραντ κ.ά., εισά­γουν τις δι­κές τους πα­ραλ­λα­γές και τε­χνι­κές στη ζω­γρα­φι­κή και κα­θο­ρί­ζουν, την με­τέ­πει­τα εξέ­λι­ξη της Τέ­χνης έως σή­με­ρα.

Ανα­λύ­ο­νται επί­σης οι ιδι­ό­τη­τες των χρω­στι­κών ουσι­ών και των δι­α­φό­ρων ερ­γα­λεί­ων, στοι­χεία απα­ραί­τη­τα σή­με­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρο από κά­θε άλ­λη επο­χή, για τον ση­με­ρι­νό καλ­λι­τέ­χνη που έχει στη δι­ά­θε­ση του πλη¬θώ­ρα από τε­χνι­κές και τρό­πους έκ­φρα­σης, αλ­λά και για τον συ­ντη­ρη­τή έρ­γων τέ­χνης. Ανα­φο­ρά γί­νε­ται και στα βι­ο­μη­χα­νο­ποι­η­μέ­να υλι­κά της ση­με­ρι­νής επο­χής, κά­τι που κα­θι­στά δυ­να­τή την σύ­γκρι­ση ώστε να υπάρ­χει βα­θύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση της τε­χνο­τρο­πί­ας των πα­λαι­ών δα­σκά­λων.

Η Λί­να Τσί­λα­γα είναι κα­θη­γή­τρια στο T.E.I. Αθή­νας, στο Τμή­μα Συ­ντή­ρη­σης Αρ­χαι­ο­τή­των και Έρ­γων Tέχνης. Σπού­δα­σε στην Ανω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών (1973-1978) ζω­γρα­φι­κή και ψη­φι­δω­τό (υπο­τρο­φία του Ι.Κ.Υ.). Ταυ­τό­χρο­να έκα­νε θε­ω­ρη­τι­κές και Ιστο­ρι­κές Σπου­δές. To καλ­λι­τε­χνι­κό-επι­στη­μο­νι­κό της έρ­γο, έχει δι­α­κρι­θεί και βρα­βευ­θεί από την International Arts Guild (Monte Carlo), την Fam Net-Work, ms Unesco, την Πε­ρι­φέ­ρεια και τον Δή­μο Κο­ρυ­τσάς, (Αλ­βα­νία), το St Petersburg State University (Ρω­σία),την Μη­τρό­πο­λη Δη­μη­τρι­ά­δος ,κ.ά.

Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μέ­χρι σή­με­ρα 17 ατο­μι­κές και 62 ομα­δι­κές εκ­θέ­σεις. Έχει συμ­με­τά­σχει σε ερευ­νη­τι­κά και ανα­πτυ­ξι­α­κά προ­γράμ­μα­τα της του T.E.I. Αθή­νας με την Ε.Ε. Aθή­νας και την ΥΔΑΣ του ΥΠΕΞ. Έχει συγ­γρά­ψει 4 αυτο­τε­λή βι­βλία και έχει κά­νει ανα­κοι­νώ­σεις σε Δι­ε­θνή Επι­στη­μο­νι­κά Συ­νέ­δρια και πα­ρεμ­βά­σεις σε φό­ρα στα πλαί­σια της κοι­νω­νί­ας των εθνών. Ανα­φο­ρές σε λε­ξι­κά και κρι­τι­κές για το εικα­στι­κό της έρ­γο έχουν γί­νει στον ελ­λη­νι­κό και ξέ­νο τύ­πο κα­θώς και σε ρά­διο -τη­λε­ο­πτι­κές εκ­πο­μπές. Είναι μέ­λος Ελ­λη­νι­κών και Δι­ε­θνών Ορ­γα­νι­σμών κα­θώς και Μ.Κ.Ο. όπως: της Ελ­λη­νο­κι­νε­ζι­κής 'Eνω­σης, του G.A.E.C., μέ­λος του ΔΣ του Η.E.C. Foundation κ.ά. Έρ­γα της βρί­σκο­νται σε δη­μό­σι­ες -ιδι­ω­τι­κές συλ­λο­γές στην Ελ­λά­δα και στο Εξω­τε­ρι­κό.

ISBN: 9789604583140 

Συγγραφέας: Τσίλαγα Ευαγγελία Μαρίνα

Ημερομηνία έκδοσης: 2011

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

15,92 € 19,91 €