Οδηγός Μελέτης για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης

-10%

Με βάση την Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τα βιβλία της σειράς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ της οποίας επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αλέξης Κόκκος.Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας αλλά και για την επιστηµονική συγκρότηση ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Σύµφωνα µε το «Ενιαίο Σύστηµα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ?ΒΜ», το οποίο έχει οργανώσει και διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαµβάνει και γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους στον σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων µε βάση τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού-στόχου καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της οµάδας των εκπαιδευοµένων.
Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη µελέτη των θεµάτων αυτών µε επιλεγµένα αποσπάσµατα από τη σειρά Εκπαίδευση Ενηλίκων, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Τα αποσπάσµατα έχουν επιλεγεί µε κριτήριο την άµεση συνάφειά τους µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων της Τράπεζας Θεµάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις ενδεικτικές απαντήσεις που περιέχονται σ' αυτή. Οι θεµατικές ενότητες οργανώνονται σε υποενότητες, προκειµένου να διευκολύνεται η κατανόηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ενώ παράλληλα εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία για να καλύπτονται µε επάρκεια οι απαιτούµενες για την πιστοποίηση γνώσεις και δεξιότητες.
Επιπρόσθετα, επειδή η διαδικασία πιστοποίησης περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την παρουσίαση µιας µικροδιδασκαλίας σε συνδυασµό µε αντίστοιχη προφορική εξέταση, ο Οδηγός συµπληρώνεται από µια σχετική ενότητα, στην οποία περιγράφεται η πρακτική εφαρµογή σχεδιασµού και υλοποίησης µιας µικροδιδασκαλίας.

ISBN: 978-960-566-868-6

Συγγραφέας:Ελένη Γιαννακοπούλου

Ημερομηνία έκδοσης:13/10/2014

Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

29,25 € 32,50 €