Ο Βασίλης -ψευδώνυμο Γιάννης- στην αριστερά (1971-2008)

-10%

Το αφή­γη­μα / πο­λι­τι­κή μαρ­τυ­ρία «Ο Βα­σί­λης - ψευ­δώ­νυ­μο Γι­άν­νης - στην αρι­στε­ρά», είναι μια αυτο­βι­ο­γρα­φι­κή ιστο­ρία της δι­κτα­το­ρί­ας και της με­τα­πο­λί­τευ­σης. Δι­η­γεί­ται, μάλ­λον ανά­λα­φρα, χι­ου­μο­ρι­στι­κά, και όταν απαι­τεί­ται, συ­ναι­σθη­μα­τι­κά και δρα­μα­τι­κά, και με­ρι­κές φο­ρές απο­στα­σι­ο­ποι­η­μέ­να, με κρι­τι­κό μά­τι και δι­αύ­γεια, την πο­λυ­πλό­κα­μη και πο­λυ­ε­τή ιστο­ρία της έντα­ξης ενός νέου, των φί­λων και συ­να­γω­νι­στών του στην αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πο­λι­τι­κή, επί χού­ντας, και πε­ραι­τέ­ρω στην ανα­νε­ω­τι­κή αρι­στε­ρά, στην Ελ­λά­δα και στην Ευρώ­πη, ως τα χρό­νια της με­τα­πο­λί­τευ­σης και της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας, και της δι­α­κυ­βέρ­νη­σης του ΠΑ­ΣΟΚ επί Α.Πα­παν­δρέου και Κ.Ση­μί­τη. Το μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κό, βι­ω­μα­τι­κό αφή­γη­μα δεν δι­η­γεί­ται ηρω­ι­κές ή επα­να­στα­τι­κές, συ­ντα­ρα­κτι­κές πρά­ξεις, πα­ρά μό­νο την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα με­ρι­κών, ανή­συ­χων, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νων νέ­ων και ορι­σμέ­νων, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νων, ανή­συ­χων με­ση­λί­κων της ευρω­α­ρι­στε­ράς. Το με­γά­λο μέ­ρος του απο­τε­λεί­ται από αυθε­ντι­κές εμπει­ρί­ες. Λί­γα κομ­μά­τια είναι μυ­θο­πλα­στι­κής έμπνευ­σης, αλ­λά έχουν κι αυτά αφε­τη­ρία την κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της επο­χής.

ISBN: 9786182042656 

Συγγραφέας: Σούμας Θόδωρος 

Ημερομηνία έκδοσης:Ιανουάριος 2023

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 


10,80 € 12,00 €