Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-20%

Η Πο­λι­τι­στι­κή Ολυ­μπι­ά­δα είναι ένας ιστο­ρι­κός και δι­ε­θνούς ση­μα­σί­ας καλ­λι­τε­χνι­κός θε-σμός και απο­τε­λεί «τον πυ­λώ­να του Ολυ­μπι­α­κού Κι­νή­μα­τος». Η έρευ­να που πραγ­μα­το-ποι­ή­θη­κε εδώ έγι­νε σε βά­θος και με βά­ση αυτήν επι­ση­μαί­νο­νται τα λα­μπρά έρ­γα πο­λι­τι-σμού, αλ­λά και οι τρα­γι­κές αστο­χί­ες, εξε­τά­ζο­νται οι επι­πτώ­σεις της Πο­λι­τι­στι­κής Ολυ-μπι­ά­δας στην κοι­νω­νία και στον πο­λι­τι­σμό και δι­ε­ρευ­νά­ται η κλη­ρο­νο­μιά της στη με­τα-Ολυ­μπι­α­κή Αθή­να. Βα­σι­κός άξο­νας της έρευ­νας είναι ο «Πο­λι­τι­σμός», τό­σο στον το­μέα των εκ­δη­λώ­σε­ων και των ποι­κί­λων πο­λι­τι­στι­κών δρά­σε­ων, όσο και στο επί­πε­δο των πο­λι-τι­στι­κών υπο­δο­μών και θε­σμών. Δι­ε­ρευ­νά δη­λα­δή τα Ολυ­μπι­α­κά έρ­γα πο­λι­τι­σμού και τις Ολυ­μπι­α­κές πο­λι­τι­στι­κές δρά­σεις, που έλα­βαν χώ­ρα στην Ολυ­μπι­ά­δα της Αθή­νας από το 2001 μέ­χρι το 2004, με ορι­σμέ­νες ανα­γκαί­ες ανα­φο­ρές στην ιστο­ρία, αλ­λά και σε άλ­λες όψεις των Αγώ­νων με πνευ­μα­τι­κό πε­ρι­ε­χό­με­νο. Η κρι­τι­κή που ασκεί­ται στα πε­πραγ­μέ­να της Πο­λι­τι­στι­κής Ολυ­μπι­ά­δας είναι έντο­νη και προ­έρ­χε­ται από πολ­λές πλευ­ρές και αυτό οφεί­λε­ται στην έλ­λει­ψη ενός στρα­τη­γι­κού σχε­δι­α­σμού και στην αδυ­να­μία δι­α­χεί­ρι­σης του πο­λι­τι­στι­κού Ολυ­μπι­α­κού απο­θέ­μα­τος. Ωστό­σο, πα­ρα­μέ­νουν ζω­ντα­νές στη μνή­μη των Ελ­λή­νων ορι­σμέ­νες πο­λι­τι­στι­κές δρά­σεις υψη­λής ποι­ό­τη­τας και απα­ρά­μιλ­λης αισθη­τι­κής ομορ­φι­άς, που είναι μάρ­τυ­ρες μι­ας με­γά­λης υπε­ρε­θνι­κής προ­σπά­θει­ας.

Η Πα­να­γι­ώ­τα Μ. Πα­πα­νι­κο­λάου σπού­δα­σε Ιστο­ρία και Αρ­χαι­ο­λο­γία στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Συ­νέ­χι­σε τις σπου­δές της στις Τέ­χνες και στην Πο­λι­τι­σμι­κή Δι­α­χεί­ρι­ση στο Λον­δί­νο. Είναι δι­δά­κτωρ του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων και δι­δά­σκει σε πα­νε­πι­στη­μι­α­κά ιδρύ­μα­τα της Ελ­λά­δας. Ασχο­λεί­ται ερευ­νη­τι­κά με την Ιστο­ρία της Τέ­χνης και τη Δι­α­χεί­ρι­ση του Πο­λι­τι­σμού

ISBN: 9789604586943
Συγγραφέας: Παπανικολάου Μ. Παναγιώτα 
Ημερομηνία έκδοσης:2017 
Εκδόσεις:Επίκεντρο

16,00 € 20,00 €