Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

-20%

Το έρ­γο αυτό με­λε­τά σε βά­θος τη ζωή και το έρ­γο τρι­ών με­γά­λων καλ­λι­τε­χνών της πρω­το­πο­ρί­ας, του Στέ­ρη, του Σκλά­βου και του Τζι­α­κομ­μέ­τι, με κοι­νή ανα­φο­ρά στο Πα­ρί­σι του μο­ντερ­νι­σμού, της κρι­τι­κής και της ρι­ζο­σπα­στι­κής απε­λευ­θε­ρω­τι­κής κοι­νω­νι­κής, αισθη­τι­κής και καλ­λι­τε­χνι­κής δρά­σης.

Μέ­σω της πο­ρεί­ας τους, με­λε­τούν ταυ­τό­χρο­να τις κοι­νω­νι­κές, ιδε­ο­λο­γι­κές και πο­λι­τι­σμι­κές συν­θή­κες της επο­χής μέ­σα στην οποία έζη­σαν και ερ­γά­στη­καν. Απο­τε­λεί μία συ­στη­μα­τι­κή με­λέ­τη της ιστο­ρί­ας της μο­ντέρ­νας τέ­χνης, των δε­δο­μέ­νων και των αλ­λη­λε­πι­δρά­σε­ων της θε­μα­τι­κής και της πρα­κτι­κής των τρι­ών αυτών καλ­λι­τε­χνών με την τέ­χνη της επο­χής τους.

Συ­ζη­τού­νται και δι­ε­ρευ­νού­νται όλα τα με­γά­λα θέ­μα­τα που ανέ­δει­ξε άμε­σα ή έμ­με­σα η σύγ­χρο­νη καλ­λι­τε­χνι­κή δη­μι­ουρ­γία. Ανά­με­σα σε αυτά, η τρα­γι­κό­τη­τα της ύπαρ­ξης μέ­σα σε μια αλ­λο­τρι­ω­μέ­νη κοι­νω­νία και η κυ­ρί­αρ­χη κρί­ση του λό­γου με την οποία συν­δέ­θη­κε στε­νά η έν­νοια της «Προ­ό­δου», κα­τά κα­νό­να προ­κα­λώ­ντας την.

Ταυ­τό­χρο­να, μέ­σω αυτών, ανα­δύ­ε­ται ένα κρί­σι­μο όσο και κα­θο­ρι­στι­κό θέ­μα που προ­έ­κυ­ψε στη πο­ρεία της ιστο­ρί­ας, αλ­λά που οι ρί­ζες του έχουν με­γά­λο ιστο­ρι­κό βά­θος. Πρό­κει­ται για την πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­ση στη οποία, ως «ολό­τη­τα», στό­χευε συ­στη­μα­τι­κά η μο­ντέρ­να τέ­χνη ως απά­ντη­ση στην απο­σπα­σμα­τι­κό­τη­τα την οποία δη­μι­ούρ­γη­σε το σύ­στη­μα.

Όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας στην εισα­γω­γή του βι­βλίου: «Το νέο με­γά­λο κε­φά­λαιο το οποίο πρέ­πει να γρά­ψει η κοι­νω­νι­κή θε­ω­ρία και η αισθη­τι­κή είναι η «μο­ντέρ­να τέ­χνη και πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­ση» με τις αντι­φά­σεις, τις αντι­νο­μί­ες της και ιδί­ως με την κρί­ση της, την οποία ζού­με τώ­ρα και τις κρί­σεις που ανα­πό­φευ­κτα θα τη δι­α­δε­χτούν».

ISBN: 9789604583225 
Συγγραφέας: Φιοραβάντες Βασίλης 
Ημερομηνία έκδοσης: 2011
Εκδόσεις:Επίκεντρο 

20,70 € 25,88 €