Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Κατασκευαστική ανάλυση ιστορικών κτιρίων

-10%

Τον Φε­βρου­ά­ριο του 2011 οι σπου­δα­στές του Τμή­μα­τος Αρ­χι­τε­κτό­νων Μη­χα­νι­κών του Πα­νε­πι­στη­μίου Frederick ήρ­θαν, για πρώ­τη φο­ρά, σε άμε­ση επα­φή με την οικο­δο­μη­μέ­νη πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά του τό­που, απο­τυ­πώ­νο­ντας και ανα­λύ­ο­ντας τον Ναό της Πα­να­γί­ας Χρυ­σο­κουρ­δα­λι­ώ­τισ­σας στο Κούρ­δα­λη και το Κα­θο­λι­κό του Αγίου Νι­κο­λάου στην ομώ­νυ­μη Μο­νή στην Ορού­ντα. Σή­με­ρα, δέ­κα χρό­νια με­τά, ο κα­τά­λο­γος των ιστο­ρι­κών κτι­ρί­ων και μνη­μεί­ων που απο­τυ­πώ­θη­καν και ανα­λύ­θη­καν, αριθ­μεί δε­κά­δες πε­ρι­πτώ­σεις ση­μα­ντι­κών οικο­δο­μη­μά­των, τα οποία ανέ­με­ναν για με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα αυτή την επα­φή με την νέα γε­νιά αρ­χι­τε­κτό­νων της Κύ­πρου και της Ελ­λά­δας.

Στο ανά χεί­ρας βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζο­νται 24 επι­λεγ­μέ­να μνη­μεία, τα οποία με­λε­τή­θη­καν από τους κα­θη­γη­τές και σπου­δα­στές των προ­πτυ­χι­α­κών και με­τα­πτυ­χι­α­κών προ­γραμ­μά­των του Πα­νε­πι­στη­μίου κα­τά την δε­κα­ε­τία 2011-2021. Η συλ­λο­γή, επε­ξερ­γα­σία και τε­λι­κή πα­ρου­σί­α­ση των μνη­μεί­ων έγι­νε από την Ερευ­νη­τι­κή Μο­νά­δα Ιστο­ρι­κών Δο­μι­κών Συ­στη­μά­των, της οποί­ας το πα­ρόν πό­νη­μα απο­τε­λεί τον πρώ­το έντυ­πο καρ­πό της πο­λυ­ε­τούς συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θει­ας.

Έτσι απο­κα­λύ­πτε­ται το πα­ρελ­θόν της τε­χνο­γνω­σί­ας, με τις θε­τι­κές και αρ­νη­τι­κές όψεις του. Με­τα­φέ­ρο­νται εμπει­ρί­ες επι­τυ­χι­ών και αδυ­να­μι­ών. Δι­δά­σκε­ται ο δη­μι­ουρ­γός ασφα­λέ­στε­ρα να δι­α­γρά­φει τη δι­κή του, προ­σω­πι­κή, πο­ρεία στο ευρη­μα­τι­κό του μέλ­λον και ανα­πτύσ­σει την ικα­νό­τη­τα να δι­α­σφα­λί­σει την ακε­ραι­ό­τη­τα ύπαρ­ξης των μνη­μεί­ων που πα­ρέ­λα­βε, ώστε να τα πα­ρα­δώ­σει στα χέ­ρια και τις καρ­δι­ές των επερ­χό­με­νων γε­νε­ών. Γεν­νι­έ­ται και η ελ­πί­δα, ο νέ­ος δη­μι­ουρ­γός, να συ­νε­χί­σει τον μα­κρύ κα­τά­λο­γο των πο­λι­τι­στι­κών θη­σαυ­ρών με την αυρι­α­νή προ­σθή­κη των δι­κών του επι­τυ­χι­ών.

ISBN: 9786182040676 

Συγγραφέας: Τουλιάτος Π., Χρυσοχού Ν., Πελεκάνος Μ., Γεωργίου Ν. Γ. 

Ημερομηνία έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

34,20 € 38,00 €