Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Ιστορική σκέψη, σχολείο και μουσείο: Από την έρευνα στις εκπαιδευτικές εφαρμογές

-20%

Eπί­κε­ντρο του πα­ρό­ντος βι­βλίου απο­τε­λεί η με­λέ­τη της ιστο­ρι­κής σκέ­ψης στο σχο­λείο και το μου­σείο. Το βι­βλίο σχε­δι­ά­στη­κε έχο­ντας στό­χο τη συ­ζή­τη­ση των σύγ­χρο­νων τά­σε­ων της ιστο­ρι­κής εκ­παί­δευ­σης σε θε­ω­ρη­τι­κό και ερευ­νη­τι­κό επί­πε­δο αλ­λά και τη δη­μι­ουρ­γι­κή σύν­δε­ση αυτών των τά­σε­ων με αντί­στοι­χες πρα­κτι­κές που θε­ω­ρού­νται γό­νι­μες για την ιστο­ρι­κή εκ­παί­δευ­ση. Επο­μέ­νως, το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται σε επι­στή­μο­νες και εκ­παι­δευ­τι­κούς. Απευ­θύ­νε­ται σε επι­στή­μο­νες, εφό­σον οι θε­ω­ρη­τι­κές και με­θο­δο­λο­γι­κές επι­λο­γές της έρευ­νας για την ιστο­ρι­κή σκέ­ψη στο σχο­λείο και το μου­σείο, όπως και τα ευρή­μα­τά της, συμ­βάλ­λουν στον εμπλου­τι­σμό του πε­δίου της ιστο­ρι­κής εκ­παί­δευ­σης. Και για τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, όμως, απο­τε­λεί ένα χρή­σι­μο ερ­γα­λείο, κα­θώς δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει μό­νο την επε­ξερ­γα­σμέ­νη μορ­φή της δι­α­τρι­βής αλ­λά και εκ­παι­δευ­τι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες αξι­ο­ποί­η­σης υλι­κών κα­τα­λοί­πων. Πρό­κει­ται για δρα­στη­ρι­ό­τη­τες που στη­ρί­ζο­νται στο θε­ω­ρη­τι­κό και ερευ­νη­τι­κό της πα­ρά­δειγ­μα αλ­λά και στο πα­ράλ­λη­λο ερευ­νη­τι­κό εν­δι­α­φέ­ρον που ανα­πτύσ­σε­ται στις μέ­ρες μας δι­ε­θνώς για την ιστο­ρι­κή εκ­παί­δευ­ση.

ISBN: 9789604589296

Συγγραφέας: Κουσερή Γεωργία, Πρόλογος: Ειρήνη Νάκου

Ημερομηνία έκδοσης:2019

Εκδόσεις: Επίκεντρο 

11,20 € 14,00 €