Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

-15%

Αντι­κεί­με­νο του βι­βλίου αυτού είναι οι απει­κο­νί­σεις ιστο­ρι­κών προ­σώ­πων της αρ­χαι­ό­τη­τας στα αρ­χαία αγ­γεία.

Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες πα­ρα­στά­σεις στα αρ­χαία αγ­γεία που έχουν σω­θεί, είναι μυ­θο­λο­γι­κές ή απει­κο­νί­ζουν μορ­φές αν­θρώ­πων της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής σε σκη­νές ερ­γα­σί­ας, λα­τρεί­ας ή δι­α­σκέ­δα­σης, αλ­λά και πο­λε­μι­στές, όταν αυτοί δεν ταυ­τί­ζο­νται με μυ­θο­λο­γι­κούς ήρω­ες.

Τα ιστο­ρι­κά πρό­σω­πα που εικο­νί­ζο­νται στα αρ­χαία αγ­γεία αν και είναι σχε­τι­κά λί­γα, δί­νουν μια ζω­ντα­νή επα­φή με την Ιστο­ρία, αφού απο­κα­λύ­πτουν τη μορ­φή που είχαν-ή τη μορ­φή που οι αγ­γει­ο­γρά­φοι τους έδω­σαν- κά­ποια πραγ­μα­τι­κά πρό­σω­πα. Για κά­ποια από αυτά υπάρ­χουν πε­ρι­γρα­φές τους σε αρ­χαί­ες πη­γές. Για αρ­κε­τά όμως από τα πρό­σω­πα αυτά. ιδί­ως τους ίδι­ους τους αγ­γει­ο­γρά­φους, που είτε αυτο­προ­σω­πο­γρα­φού­νται είτε απει­κο­νί­ζο­νται στα αγ­γεία των συ­να­δέλ­φων τους, δεν θα γνω­ρί­ζα­με κά­πως έστω τη μορ­φή τους πα­ρά μό­νο το έρ­γο τους και το όνο­μα τους. Τα πορ­τρέ­τα τους είναι μια καυ­τή επα­φή με την ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μι­ας επο­χής πο­λύ μα­κρι­νής, που όμως έρ­χε­ται έτσι πο­λύ πιο κο­ντά μας.

Στις σε­λί­δες του βι­βλίου ο ανα­γνώ­στης τα­ξι­δεύει στο χρό­νο, μέ­σα από τις πα­ρα­στά­σεις των αγ­γεί­ων, γνω­ρί­ζο­ντας βα­σι­λι­ά­δες, στρα­τη­γούς και πο­λι­τι­κούς, ποι­η­τές, μου­σι­κούς και χο­ρευ­τές, μυ­θο­γρά­φους, εταί­ρες και αθλη­τές, κε­ρα­μείς και αγ­γει­ο­γρά­φους κα­θώς και ημι­μυ­θι­κά πρό­σω­πα.

Πρό­κει­ται για ένα εξαι­ρε­τι­κά εν­δι­α­φέ­ρον βι­βλίο, το οποίο απευ­θύ­νε­ται, σε ειδι­κούς και μη, με­λε­τη­τές της αρ­χαι­ό­τη­τας.

ISBN: 9789604581467

Συγγραφέας: Κόρτη-Κόντη Στέφη

Έτος έκδοσης: 2007 

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

15,52 € 18,26 €