Ιστορία και μνήμη του καπνού στο Αγρίνιο κατά τον 20ό αιώνα: Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός

Ο καπνός στην περιοχή του Αγρινίου ταξινομείται ως πλουτοπαραγωγική πηγή αλλά και ως στοιχείο που όριζε και ορίζει την τοπική πολιτισμική ταυτότητα, ως στοιχείο επίσης που ανάγεται σε σύμβολο της σκληρής εργασίας αλλά και της ικανοποιητικής διαβίωσης, σε πόρο που ρύθμιζε την τοπική οικονομία και διαμόρφωνε τις περιόδους της ύφεσης και της ακμής της, σε κοινωνική τέλος ορίζουσα των αγώνων του καπνεργατικού κινήματος. Η διάρρηξη της πραγματικής και συμβολικής σχέσης του αγρότη και του καπνεργάτη με τον καπνό, προς το τέλος του 20ού αιώνα επέφερε, σταδιακά, δραματικές αλλαγές στη ζωή των ίδιων, των οικογενειών τους, της πόλης.
Η εντεινόμενη, λόγω και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, ανεργία, η επισφάλεια, η μετανάστευση των νέων, η φτώχεια και η αβεβαιότητα, συνιστούν σήμερα μια από τις σταθερές της αγροτικής και εργατικής καθημερινότητας, δομώντας παράλληλα πολλαπλές ταυτότητες, συχνά μετέωρες και ασταθείς.
Το τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι βαθιές ρήξεις και κρίσεις στα κοινωνικά υποκείμενα, πώς βιώνονται, πώς και με ποιους τρόπους αυτά αντιδρούν για την αντιμετώπιση τους, πώς τέλος εμπλέκονται στα πεδία δράσης, αναλυτικές κατηγορίες όπως οικογένεια, φύλο, εθνότητα, επαγγελματική ειδίκευση, κοινωνική διαστρωμάτωση, τοπικότητα, πολιτισμός, τι σημασία έχουν οι προσδοκίες, οι εθιμικά προσδιορισμένες αντιλήψεις, ακόμα και τα συναισθήματα, συνιστούν στον παρόντα τόμο, ενδεικτικά ερωτήματα αλλά και πεδία της εθνογραφικής έρευνας και μελέτης. 

ISBN: 9786185003616

Ημερομηνία έκδοσης:  Φεβρουάριος 2019

Εκδόσεις: Παρασκήνιο 

24,38 €