Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ. Ιστορία - Κοινωνία - Μνημεία - Μουσεία

-20%

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη των Οθω­μα­νών είναι μια συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση της οθω­μα­νι­κής πε­ρι­ό­δου της πό­λης και της σω­ζό­με­νης αρ­χι­τε­κτο­νι­κής της. Η κα­το­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τους Οθω­μα­νούς, για πέ­ντε αιώ­νες πε­ρί­που (1430-1912), επέ­φε­ρε ανα­κα­τα­τά­ξεις (εθνο­λο­γι­κές, πλη­θυ­σμι­α­κές, κοι­νω­νι­κές, γλωσ­σι­κές) στους Έλ­λη­νες κα­τοί­κους της και κλη­ρο­νό­μη­σε αστι­κές υπο­δο­μές και κτή­ρια, ενταγ­μέ­να σή­με­ρα στον αστι­κό ιστό ως δι­α­κε­κρι­μέ­νο τμή­μα της κοι­νής αρ­χι­τε­κτο­νι­κής κλη­ρο­νο­μι­άς της πό­λης. Ο ιστο­ρι­κός και πε­ρι­η­γη­τι­κός οδη­γός, με πλού­σια εικο­νο­γρά­φη­ση, επι­χει­ρεί μια πε­ρι­δι­ά­βα­ση στους ιστο­ρι­κούς σταθ­μούς της οθω­μα­νι­κής πό­λης, τις κοι­νω­νι­κές, οικο­νο­μι­κές, αρ­χι­τε­κτο­νι­κές, θρη­σκευ­τι­κές, πνευ­μα­τι­κές και πο­λε­ο­δο­μι­κές υπο­δο­μές της. Με ένα λό­γο, κα­τα­γρά­φει την πα­ρου­σία και συμ­βο­λή της οθω­μα­νι­κής κοι­νω­νί­ας και δι­οί­κη­σης στην φυ­σι­ο­γνω­μία της πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σή­με­ρα, μα­ζί με τις βυ­ζα­ντι­νές εκ­κλη­σί­ες, τα αρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κά και ρω­μα­ϊ­κά μνη­μεία, στο πλαί­σιο προ­βο­λής της κοι­νής μνη­μει­α­κής κλη­ρο­νο­μι­άς, χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν δι­α­τη­ρη­τέα και ανα­στη­λώ­θη­καν από την ελ­λη­νι­κή πο­λι­τεία και τα σω­ζό­με­να μου­σουλ­μα­νι­κής προ­έ­λευ­σης αρ­χι­τε­κτο­νή­μα­τα, πολ­λά από τα οποία στε­γά­ζουν πο­λι­τι­στι­κές χρή­σεις.

ISBN: 9789604588961 

Συγγραφέας: Ζαφείρης Χρίστος

Ημερομηνία έκδοσης: 2019

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

12,00 € 15,00 €