Η Τέχνη από το 1900

-20%

Μία έκ­δο­ση ορό­ση­μο στην ιστο­ρία της σύγ­χρο­νης τέ­χνης.

Στο μνη­μει­ώ­δες αυτό βι­βλίο, το κα­λύ­τε­ρο στο είδος του πα­γκο­σμί­ως, οι τέσ­σε­ρις πιο ση­μα­ντι­κοί και με τη με­γα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή ιστο­ρι­κοί τέ­χνης της επο­χής μας, πα­ρου­σι­ά­ζουν πρω­το­πο­ρι­α­κά και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να την ιστο­ρία της τέ­χνης του 20ου αιώ­να.

Οι συγ­γρα­φείς χρη­σι­μο­ποι­ώ­ντας τις θε­ω­ρί­ες και τις με­θό­δους της τέ­χνης (από την ψυ­χα­νά­λυ­ση και την κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση μέ­χρι το με­τα­στρου­κτου­ρα­λι­σμό), επι­χει­ρούν μια εξαι­ρε­τι­κά δι­εισ­δυ­τι­κή μα­τιά σε βά­θος χρό­νου. Η οπτι­κή τους, που είναι ιδι­αί­τε­ρα οξεία, είναι γό­νι­μα εμπλου­τι­σμέ­νη από τη φι­λο­σο­φία, την ιστο­ρία και την κοι­νω­νι­ο­λο­γία, χω­ρίς ωστό­σο να πα­ρα­κά­μπτε­ται η χρο­νι­κή αλ­λη­λου­χία εξέ­λι­ξης των κι­νη­μά­των. Κα­θέ­νας τους συ­νει­σφέ­ρει με μια εισα­γω­γή που ερευ­νά τη με­θο­δο­λο­γία και τις θε­ω­ρη­τι­κές με­θό­δους πλαι­σί­ω­σης της τέ­χνης του εικο­στού και εικο­στού πρώ­του αιώ­να.

Το βι­βλίο είναι σχε­δι­α­σμέ­νο με τέ­τοιο τρό­πο, ώστε να δι­ευ­κο­λύ­νει τους ανα­γνώ­στες να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν την εξέ­λι­ξη της τέ­χνης καθ όλη τη δι­άρ­κεια του προ­η­γού­με­νου αιώ­να μέ­χρι και σή­με­ρα. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της δο­μής είναι οι ανα­γνώ­στες να μπο­ρούν να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν μια χρο­νο­λο­γι­κή πε­ρι­γρα­φή της τέ­χνης του 20ου αιώ­να ή να ακο­λου­θή­σουν τη δι­κή τους πο­ρεία κα­θώς η αφή­γη­ση ακο­λου­θεί τα γε­γο­νό­τα ανά έτος. Τα κεί­με­να συ­νο­δεύ­ο­νται από πά­νω από εξα­κό­σι­ες εικό­νες έρ­γων.

Ο Hal Foster είναι κα­θη­γη­τής στο Τμή­μα Τέ­χνης και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας στο Townsed Martin στο Princepton University.

Η Rosalind Krauss είναι κα­θη­γή­τρια στο Τμή­μα Μο­ντέρ­νας Τέ­χνης και Θε­ω­ρί­ας του Meyer Schapiro στο Columbia University.

Ο Yve-Alain Bois είναι κα­θη­γη­τής στη Σχο­λή Ιστο­ρι­κών Με­λε­τών στο Ιν­στι­τού­το Προ­ηγ­μέ­νης με­λέ­της στο Princepton.

Ο Benjamin H. D. Buchloh είναι κα­θη­γη­τής στην Έδρα σύγ­χρο­νης Τέ­χνης D. Franklin και Florence Rosenblatt του πα­νε­πι­στη­μίου του Harvard. Πρό­σφα­τα τι­μή­θη­κε στη Μπι­εν­νά­λε της Βε­νε­τί­ας με το Χρυ­σό Λέ­ο­ντα, ως ο κα­λύ­τε­ρος ιστο­ρι­κός τέ­χνης για το 2007.

ISBN: 9789604583492 

Συγγραφέας: Bois Yve-alain, Buchloh Benjamin

Ημερομηνία έκδοσης: 2007

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

66,40 € 83,00 €