Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (19ος-21ος ΑΙΩΝΑΣ). Συμβολή στη μελέτη των θεσμών της Ιστορίας της Τέχνης

-10%

H πραγ­μά­τευ­ση του θέ­μα­τος σε αυτό το βι­βλίο έγι­νε μέ­σα από την οπτι­κή της ιστο­ρί­ας των πο­λι­τι­σμι­κών θε­σμών και κυ­ρί­ως εκεί­νων που ανα­φέ­ρο­νται στις εικα­στι­κές τέ­χνες στην Ελ­λά­δα και χρο­νι­κά κα­λύ­πτει το δι­ά­στη­μα από την Επα­νά­στα­ση μέ­χρι τις μέ­ρες μας. Έγι­νε μία από­πει­ρα αιτι­ο­λό­γη­σης της εξέ­λι­ξής τους στο πέ­ρα­σμα του χρό­νου και ανα­ζη­τή­θη­καν τρό­ποι ερ­μη­νεί­ας τους. Βα­σι­κό ση­μείο ανα­φο­ράς ήταν τα ιστο­ρι­κά και πο­λι­τι­κά γε­γο­νό­τα και οι σχε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες των πρω­τα­γω­νι­στών τους. Αυτή η προ­σέγ­γι­ση ακο­λού­θη­σε ορι­σμέ­να μο­ντέ­λα ερ­μη­νεί­ας, που προ­έρ­χο­νται κα­τά βά­ση από τη θε­ω­ρία της πρόσ­λη­ψης και από την κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κή θε­ω­ρία. Πα­ρου­σι­ά­στη­καν όψεις του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού μέ­σα από τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας τους σε ένα συ­γκε­κρι­μέ­νο ιστο­ρι­κό και κοι­νω­νι­κό πλαί­σιο. Εξε­τά­στη­καν οι παρά­γο­ντες που επέ­δρα­σαν στην επι­βο­λή συ­γκε­κρι­μέ­νων καλ­λι­τε­χνι­κών μορ­φών και σε ποιο βαθ­μό αυτές ήταν απο­τέ­λε­σμα συ­γκε­κρι­μέ­νων πο­λι­τι­κών. Είναι αυτο­νό­η­το ότι η δι­ε­ρεύ­νη­ση αυτού του πε­δίου απαι­τεί τη συν­δρο­μή και άλ­λων τε­χνι­κών και μορ­φών έρευ­νας με σκο­πό να δι­α­φω­τί­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρο το αντι­κεί­με­νο αυτή της με­λέ­της.

ISBN: 9789604588107

Συγγραφέας: Παπανικολάου Μ. Παναγιώτα

Ημερομηνία έκδοσης: 2019

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

12,96 € 14,40 €