Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Η ΙΔΕΑ ΩΣ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΙΔΕΑ

-20%

«...Η ρή­ξη που επήλ­θε στη δε­κα­ε­τία του 1960 και η οποία έχει κα­τα­χω­ρι­σθεί ως απο­μά­κρυν­ση από τον μο­ντερ­νι­σμό φαί­νε­ται να επη­ρε­ά­ζει αλ­λά και να ευνοεί ιδι­αί­τε­ρα τους ¹Ελ­λη­νες καλ­λι­τέ­χνες που έζη­σαν και έδρα­σαν στο Πα­ρί­σι στις δε­κα­ε­τί­ες του 1960 και 1970. Η χρή­ση δι­α­φό­ρων μέ­σων έκ­φρα­σης και υλι­κών επι­τρέ­πει στους Δη­μή­τρη Αλη­θει­νό, Δα­νι­ήλ, Θό­δω­ρο (Πα­πα­δη­μη­τρίου), Βα­λέ­ριο Κα­λού­τση, Βλά­ση Κα­νι­ά­ρη, Γι­ώρ­γο Κα­ρα­χά­λιο, Νί­κο Κεσ­σαν­λή, Ιά­σο­να Μολ­φέ­ση, Γι­άν­νη Μπου­τέα, Κων­στα­ντί­νο Ξε­νά­κη, Ναυ­σι­κά Πά­στρα, Παύ­λο, Χρύ­σα Ρω­μα­νού, Τά­κη, Γι­ώρ­γο Το­ΰ­για, Γι­ώρ­γο Του­ζέ­νη, Φι­λό­λαο, Κώ­στα­Τσό­κλη να πει­ρα­μα­τι­σθούν αλ­λά και να ικα­νο­ποι­ή­σουν όλες τις αισθή­σεις, τους επι­τρέ­πει να ανα­πτύ­ξουν συμ­βο­λι­κά σχή­μα­τα τα οποία κοι­νο­ποι­ούν την πο­λι­τι­σμι­κή ιστο­ρία της κα­τα­γω­γής τους με τρό­πο ώστε να ανα­πτύσ­σουν ένα εικο­νο­λο­γι­κό σύ­στη­μα, το οποίο λει­τουρ­γεί ως συμ­βο­λι­κό σύ­στη­μα με­τα­μορ­φώ­σε­ων, που υπο­γραμ­μί­ζει, σε δι­ε­θνές πλέ­ον επί­πε­δο, την κα­τα­γω­γή αλ­λά και την επιρ­ροή ενός πο­λι­τι­σμού σε έναν άλ­λον. Η έξο­δος της τέ­χνης προς την κοι­νω­νία, επέ­τρε­ψε στους Έλ­λη­νες καλ­λι­τέ­χνες να απε­λευ­θε­ρω­θούν από ό,τι μπο­ρού­σε να χα­ρα­κτη­ρι­σθεί πο­λι­τι­σμι­κή κα­τα­βο­λή, έτσι ώστε την ίδια αυτή την κα­τα­βο­λή να την εμ­φυ­σή­σουν στις πα­ρού­σες κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που δι­α­πό­τι­ζαν τη γαλ­λι­κή κοι­νω­νία, οι οποί­ες εξέ­φρα­ζαν αλ­λά και ανα­φέ­ρο­νταν στις με­ταλ­λα­γές της κοι­νω­νι­κής ζω­ής... Η σχέ­ση που ανα­πτύσ­σουν με­τα­ξύ ιδέ­ας, έν­νοι­ας και υλι­κού δι­α­φαί­νε­ται να είναι μια σχέ­ση η οποία αξι­ο­ποιεί πρω­τί­στως την αντί­λη­ψη κα­θι­στώ­ντας την υλι­κό κοι­νω­νι­κο-πο­λι­τι­κής κρι­τι­κής. Ωστό­σο η σχέ­ση τους με τα υλι­κά είναι μια σχέ­ση που αντι­κα­θι­στά την έν­νοια από το αντι­κεί­με­νο, με απο­τέ­λε­σμα οι εικό­νες τους να δι­α­μορ­φώ­νουν μια γλώσ­σα που εν­σαρ­κώ­νε­ται από τα υλι­κά....»

ISBN: 9789604584857 

Συγγραφέας: Κοντελετζίδου Π. Δωροθέα

Ημερομηνία έκδοσης: 2014

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

15,13 € 18,91 €