Η επινόηση της σύγχρονης Ρωσίας. Η διαδρομή από την ελευθερία του Γκορμπατσόφ έως τον Πόλεμο του Πούτιν

-20%

Πώς μια χώ­ρα που απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε από εβδο­μή­ντα χρό­νια σο­βι­ε­τι­κής κυ­ρι­αρ­χί­ας κα­τέ­λη­ξε να είναι μία από τις με­γα­λύ­τε­ρες απει­λές για τη Δύ­ση και, πά­νω από όλα, για το δι­κό της μέλ­λον; Γι­α­τί οι άν­θρω­ποι που απέρ­ρι­ψαν την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία έφτα­σαν να δέ­χο­νται την κρα­τι­κή προ­πα­γάν­δα; Σε αυτό το τολ­μη­ρό και ση­μα­ντι­κό βι­βλίο, ο Αρ­κά­ντι Οστρόφ­σκι παίρ­νει τον ανα­γνώ­στη σε ένα συ­ναρ­πα­στι­κό τα­ξί­δι μέ­σα από την τα­ρα­χώ­δη με­τα-σο­βι­ε­τι­κή με­τα­μόρ­φω­ση της Ρω­σί­ας και φω­τί­ζει τα βα­σι­κά ση­μεία κα­μπής που συ­χνά εκ­πλήσ­σουν τον κό­σμο.

Ως ξέ­νος αντα­πο­κρι­τής στην ίδια του τη χώ­ρα, ο Οστρόφ­σκι υπήρ­ξε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας της Ρω­σί­ας, και μέ­σα από πρω­τό­τυ­πη έρευ­να και συ­νε­ντεύ­ξεις απο­κα­λύ­πτει τις ιδε­ο­λο­γι­κές συ­γκρού­σεις, τους συμ­βι­βα­σμούς και τους πει­ρα­σμούς που άφη­σαν τη Ρω­σία στην κό­ψη του ξυ­ρα­φιού.

«Μια ζω­ντα­νή αφή­γη­ση της εξέ­λι­ξης της σύγ­χρο­νης Ρω­σί­ας Ο Οστρόφ­σκι δεί­χνει πώς τα φι­λε­λεύ­θε­ρα όνει­ρα της επο­χής του Γκορ­μπα­τσόφ άνοι­ξαν τον δρό­μο στον αυταρ­χι­κό εθνι­κι­σμό της πε­ρι­ό­δου Πού­τιν».

Gideon Rachman, Books of the Year, Financial Times

ISBN: 9789604587360 

Συγγραφέας: Οστρόφσκι Αρκάντι

Ημερομηνία έκδοσης: 2017

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

13,60 € 17,00 €