Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΕ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΥΣ

-20%

Υπάρ­χουν στην αρ­χαία ελ­λη­νι­κή μυ­θο­λο­γία κά­ποι­ες σκη­νές με ιδι­αί­τε­ρα φορ­τι­σμέ­νο συ­γκι­νη­σι­α­κό πε­ρι­ε­χό­με­νο, στις οποί­ες μπο­ρού­με να δώ­σου­με τον γε­νι­κό τίτ­λο «ανα­γνω­ρι­σμοί». Είναι οι κο­ρυ­φαί­ες στην εξέ­λι­ξη του μύ­θου στιγ­μές, όταν δύο ή πε­ρισ­σό­τε­ρα πρό­σω­πα που είναι δε­μέ­να με στε­νούς οικο­γε­νει­α­κούς ή άλ­λους δε­σμούς, συ­να­ντού­νται και ανα­γνω­ρί­ζο­νται χά­ρη σε κά­ποια ση­μά­δια ή εν­δεί­ξεις. Οι μύ­θοι που πα­ρου­σι­ά­ζο­νται εδώ συν­δέ­ο­νται στε­νά με το αρ­χαίο θέ­α­τρο, την πιο γο­η­τευ­τι­κή ίσως έκ­φρα­ση του μύ­θου...

ISBN: 9789606645020

Συγγραφέας: Κόρτη-Κόντη Στέφη

Ημερομηνία έκδοσης: 2004

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

18,66 € 23,32 €