Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

70 Χρόνια ελληνική έντυπη διαφήμιση, 1945-2015. Καταναλωτική Κουλτούρα, Κοινωνικά Πρότυπα, Στρατηγικές Επικοινωνίας

-10%

Η δι­α­φή­μι­ση απο­τε­λεί για τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες στην Ελ­λά­δα ένα υπο­τι­μη­μέ­νο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας. Το βι­βλίο αυτό έρ­χε­ται να με­λε­τή­σει τις έντυ­πες δι­α­φη­μί­σεις 70 χρό­νων (1945-2015) με σκο­πό να ανα­δεί­ξει τον πλού­το πλη­ρο­φο­ρί­ας που εμπε­ρι­έ­χουν, όχι μό­νο με όρους επι­κοι­νω­νι­α­κούς και μάρ­κε­τινγκ, αλ­λά και όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη του υλι­κού πο­λι­τι­σμού και των κοι­νω­νι­κών προ­τύ­πων της με­τα­πο­λε­μι­κής ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας.

178 δι­α­φη­μί­σεις επι­λέ­γο­νται από ένα με­γά­λο δι­α­φη­μι­στι­κό αρ­χείο που συ­γκρο­τεί­ται σε συ­νερ­γα­σία του Ιν­στι­τού­του Επι­κοι­νω­νί­ας και του τμή­μα­τος Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας και ΜΜΕ του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης έτσι ώστε να δο­θεί στους ανα­γνώ­στες του βι­βλίου η δυ­να­τό­τη­τα να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν ένα τα­ξί­δι στο χρό­νο. Ένα τα­ξί­δι σε πα­λιά και νέα προ­ϊ­ό­ντα, σε πα­λι­ές και νέ­ες κοι­νω­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, αξί­ες και επι­θυ­μί­ες.

Μια επι­στη­μο­νι­κή ανά­γνω­ση του δι­α­φη­μι­στι­κού κώ­δι­κα, μια πε­ρι­πλά­νη­ση στη σύγ­χρο­νη Ελ­λά­δα.

ISBN: 9786182040768 

Συγγραφέας: Βαμβακάς Βασίλης (Επ.), Κλειώ Κεντερελίδου (Επ.) 

Ημερομηνία έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

14,40 € 16,00 €