Θέσεις εργασίας (11/9/2017)

2017-09-11
  • Π.Ε. Αρχαιολόγοι (για την εκτέλεση εργασιών ανασκαφικής έρευνας) Μία (1) θέση

              Υ.Ε. Ειδικευμένοι Εργάτες Δύο (2) θέσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 7-9-2017 έως και 13-9-2017 και ώρες 10:00 -14:00).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

  • Π.Ε. Μουσειολόγος Μία (1) θέση

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης προκηρύσσει θέση Μουσειολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα:
- Βασικός τίτλος σπουδών: ΠΕ.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή/ και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με ειδίκευση στη Μουσειολογία/ Επιθυμητό.
- Πενταετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Μουσείων.

  • Μουσειολόγος Μια (1) θέση
  • Μουσειοπαιδαγωγός Μια (1) θέση
  • Συντονιστής εκδηλώσεων Μια (1) θέση

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, για τις ανάγκες στελέχωσής του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των τριών παραπάνω θέσεων.