Θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (21/11/2017)

2017-11-21

 ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος Μια (1) θέση

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) θέση

ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην τρισδιάστατη αναπαράσταση αρχαιολογικών μνημείων, χώρων ή/ και ευρημάτων Μια (1) θέση

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) Μια (1) θέση

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

4 άτομα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης Μια (1) θέση

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Exhibitions Assistant (The National Gallery)

Archivist (Port and River)

We are looking for a dedicated professional to manage and develop the Port and River Archive, a unique collection of documents, photographs and objects which illustrate the history of the Docks (including the Port of London Authority Archive), located at the Museum of London Docklands.As the Archivist for the collection you will manage the development, preservation and access to this fascinating resource. Working closely with the museum and the Port of London Authority you will facilitate research and enquiry services, and manage the on-going cataloguing of the collection. You will provide a professional level of service to all public enquirers and internal researchers, and have the ability to work to deadlines and effectively manage your own time.