Θέσεις εργασίας (8.6.2022)

2022-06-08

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες - έρευνες» του έργου "Αποχέτευση οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας".

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες 3 Θέσεις

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 6 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στην συντήρηση κεραμικού) 1 Θέση 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ομάδας Α΄) ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ομάδας Α΄) 1 Θέση

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 Θέση  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 18677 και τίτλο «Λειτουργικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής»Περιγραφή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο έργο με Κ.Ε. 18677 και τίτλο «Λειτουργικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Αχιλλέα ΧαλδαιάκηΚαταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 22α Ιουνίου 2022YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΚατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (https://www.elke.uoa.gr). 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 18590, με Agreement n° 2021-1-ES01-KA220-HED-000023469 και τίτλο «Πολυγλωσσική Φρασεολογία: Η εκμάθηση στερεότυπων εκφράσεων μέσω της Αγγλικής», που εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ και, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 18590, με Agreement n° 2021-1-ES01-KA220-HED-000023469 και τίτλο «Πολυγλωσσική Φρασεολογία: Η εκμάθηση στερεότυπων εκφράσεων μέσω της Αγγλικής», που εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ και, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.