Θέσεις εργασίας (7.2.2022)

2022-02-07

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ της πράξης ''Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης''.

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση

ΥΕ Εργατών 1 θέση

Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ «Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, 12ος-15ος αιώνας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤBΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/5-2021).

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για τη διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής, από Χ.Θ. 0+000 (Εκβολή στον Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000» της πράξης «Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής, από Χ.Θ. 0+000 (Εκβολή στον Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση

 ΥΕ Εργατών 3 θέσεις