Θέσεις εργασίας (6.6.2022)

2022-06-06

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης (με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου) 4 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του» της πράξης «SUB.7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του».

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων ή Ελλείψει αυτού : ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 5 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανασκαφικές εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας ΕΦΑΠΕΘ».

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 4 Θέσεις

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις