Θέσεις εργασίας (4.4.2018)

2018-04-04

Προσλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» µε κωδικό ΟΠΣ «5002357», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕ1451 µε κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθµο) 2017ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθούν συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή υποτροφίας (µόνο για την περίπτωση µεταπτυχιακών φοιτητών) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος στη νοµισµατική.
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος στην ιστορία των επιστηµών.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος στη Βυζαντινή Ιστορία, µε ειδίκευση στη στρατιωτική ιστορία του Βυζαντίου ή άλλο συναφές πεδίο ειδίκευσης.
- Πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος στην Ιστορία µε θέµα συναφές µε τη Μέση και Ύστερη Βυζαντινή περίοδο.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στον προγραµµατισµό ή στον ευρύτερο τοµέα του web development.
- Επαγγελµατική εµπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και πολιτισµό.
- Συµµετοχή σε έργα έρευνας και εκπαίδευσης σχετικών µε τις ΨΑΕ.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στην ανάπτυξη λογισµικών και εφαρµογών ή στον ευρύτερο τοµέα της Πληροφορικής.
- Επαγγελµατική εµπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και εφαρµογών.

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος στη Χαρτογραφία διαδικτύου.
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 3. Μεταδιδακτορική εµπειρία σε θέµατα ιστορικής χαρτογραφίας

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
- Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην αρχαία ιστορία ή στην αρχαιολογία, µε έµφαση κατά προτίµηση στον βορειο-ελλαδικό χώρο
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση τουρκικής γλώσσας

Θέση 9
Απαραίτητα προσόντα:
- Εγγραφή σε α΄ ή β΄ κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών στη νεότερη ελληνική ιστορία.
- Άριστη γνώση Γαλλικής και Αγγλικής.

Θέση 10
Απαραίτητα προσόντα:
- Υποψήφιος διδάκτορας σε θέµα συναφές µε τη Μεσαιωνική Ιστορία/Αρχαιολογία.
-Μεταπτυχιακός τίτλος στη Μεσαιωνική Ιστορία/Αρχαιολογία.
- Αποδεδειγµένη γνώση στην κατανόηση και χρήση µεσαιωνικών λατινικών αρχειακών πηγών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στους αντίστοιχους υπεύθυνους επικοινωνίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας» ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση iie@eie.gr.

www.alfavita.gr

Researcher associates

This MRG examines how museums and other cultural sites can deal with "difficult heritage". This is a timely challenge many museums face today, especially in countries dealing with social or political conflict such as Cyprus. The research projects under this MRG will use interactive media to test innovative solutions for creating participatory, empowering, and inclusive spaces in museums and other cultural sites. However, the solutions will be driven not from the technology itself, but from the needs of actual museums and the needs of society in general.The aim of the first project under this MRG is to design and implement interactive media in/ about museums dealing with difficult heritage while having in mind the characteristics of the "reinvented museum" (participatory, empowering, inclusive, audience-focused, forward-looking, knowledge facilitator). More specifically, we will look into how citizen science and socially engaged practices can be used for the purposes of this first project.One of the main aims of this MRG is to address real needs and problems "in the wild". For this reason, the first project will collaborate with at least one museum/cultural site in Cyprus that deals with difficult heritage. This institution will serve as our case study. Furthermore, we plan to involve the general public from all communities living on the island (Greek Cypriots, Turkish Cypriots, foreign nationals, Armenian and Maronite) since we are more interested in bottom-up approaches of knowledge production rather than top-down approaches. Finally, connections will be made with other research centers, labs and museums from abroad that focus on similar issues.We are looking for two researcher associates with a background in one of the following or related fields: museum studies, interactive media, citizen science, digital cultural management, digital sociology.

For inquiries please contact MRG leader: Dr. Theopisti Stylianou-Lambert, theopisti.stylianou@cut.ac.cy, +357 25002665

www.rise.org.cy