Θέσεις εργασίας (31.5.2022)

2022-05-31

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της πράξης «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης».

ΠΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στον προγραμματισμό ιστοσελίδας 2 Θέσεις  

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου». 

ΠΕ Πολιτικός - Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2022

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδας Α΄) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης με ειδίκευση στο λίθο και στην κεραμική 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτού ΥΕ Εργατών 6 Θέσεις 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 13 Θέσεις 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 3 Θέσεις 

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Γλυπτικής) με ειδίκευση λίθου ή κεραμικού ή μετάλλου ή γύψου 1 Θέση