Θέσεις εργασίας (30.5.2022)

2022-05-30

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την εγκατάσταση πυρόσβεσης του Αρχαιολογικού χώρου Μυστρά».  

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων».

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικός Έλεγχος» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 1 με τίτλο: «Αποκατάσταση-Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου « SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με εξειδίκευση στην προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων ή ελλείψει αυτού ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) ή ελλείψει αυτών ΥΕ εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) 3 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίου», της πράξης «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίου» .

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες 6 Θέσεις