Θέσεις εργασίας (3.5.2022)

2022-05-03

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου» της Πράξης «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου».

ΠΕ Αρχαιολόγων με ανασκαφική εμπειρία στην προϊστορική και κλασική αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εμπειρία σε ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ελλείψει αυτού με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 1 Θέση

ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα 4 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7ου : «Αρχαιολογικές εργασίες υποέργου 3ου» της πράξης: «Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία» του έργου «Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση