Θέσεις εργασίας (3.10.2022)

2022-10-02

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας εμψυχωτών:

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Μία θέση έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων- παρουσίαση πειραμάτων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliadou@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.


Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκήρυξεις των θέσεων.

1. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας
(1 θέση - Κωδικός Θέσης: ΕΠΙΚ22-1)

2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας
(2 θέσεις - Κωδικός Θέσεων: ΕΠΙΚ22-2)

3. Στέλεχος υποστήριξης πληροφορικής (1 θέση - Κωδικός Θέσης: ΠΛΗΡ22)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15/10/2022 και ώρα 14:00.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες στο email: info@noesis.edu.gr
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας


Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσεων: ΕΡΕΥΝ01) στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΚΜΡ6-0240621 με τίτλο «ECOZOO - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» της Πράξης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ECOZOO - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει μια θέση ερευνητή - επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 9 μηνών και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόκειται για μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ κλάδου Θετικών επιστημών ή ΠΕ κλάδου Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας έργου του ΝΟΗΣΙΣ - Eco zoo

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας ζητά μέσω του Τμήματός μας νέους πτυχιούχους Βιβλιοθηκονόμους ή και κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφόρησης / Βιβλιοθηκονομίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει μέσα στους τελευταίους 18 μήνες. Επίσης, προϋποθέσεις είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι πάνω από 7,5 και να έχουν πτυχίο αγγλικών.

Η εκπαίδευση / απασχόληση (traineeship) στη Φλωρεντία είναι διάρκειας ενός έτους με πλήρεις απολαβές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συστατικές επιστολές από την καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση και τον αναπληρωτή καθηγητή Αλέξανδρο Κουλούρη.

Αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Ιστορία, 18ος-20ός αιώνας", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων