Θέσεις εργασίας (28.6.2022)

2022-06-28


Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ν.Π.Ι.Δ) με έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ Τ.Κ 11743), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8 και 5 μηνών), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ να την υπογράψουν και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 - Αθήνα,
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν Στυλιανής Λόη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30.06.2022.


Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 2 «Ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο των εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης της πύλης εισόδου στη Βασιλική Β (Αλκίσωνος) Νικόπολης Πρέβεζας».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία σε ψηφιδωτά - κονιάματα (ελλείψει αυτών, ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ) 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών (ελλείψει αυτών εργάτες ΥΕ) 4 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» της πράξης «Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 4 Θέσεις 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)»στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022)
ΑΔΑ: 6ΘΑΣ469ΗΕΠ-ΒΤΜ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.


Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ της πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Εξειδικευμένος στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση