Θέσεις εργασίας (28.3.2022)

2022-03-28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (7μηνα) 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησηςτου έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΟΡΥΛΛΟΥ (ΝΥΝ ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ) Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΔΕ Εξειδικευμένων ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογική εποπτεία εκσκαφών» της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέσεις

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, μέταλλο, γυαλί και οργανικά υλικά)και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, μέταλλο, γυαλί και οργανικά υλικά) 1 Θέση 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες 2 Θέσεις