Θέσεις εργασίας (27.5.2022)

2022-05-27

Πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής της νέας κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 6oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου: «EΠ.O. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ ΕΩΣ Ι/Κ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 21 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Εκπόνηση μελετών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 Θέση

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 Θέσεις 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΕΦΡΑ: Η Τεχνολογία και η βιο-ανθρωπολογία στη χρήση της φωτιάς στα ανθρώπινα κατάλοιπα στο Αιγαίο (The TEchnology and the bio-anthropology of the use of FiRe on human remains in the Aegean)», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2η προκήρυξη) (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ: 2760), με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Σεβαστή Τριανταφύλλου αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 23/02/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.