Θέσεις εργασίας (27.10.2022)

2022-10-27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΛΙΟΝ-ΡΕΜΑ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφικά κτλ) 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις  

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας». 

ΠΕ Αρχαιολόγων 7 Θέσεις 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών, με εξειδίκευση στη στερέωση, αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση-τεκμηρίωση, στερέωση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική 1 Θέση

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (συντήρηση έργων τέχνης) 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 30 Θέσεις 

 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01 στο πλαίσιο των έργων με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΙΕ» και Β. «ΚΔ-Επιβράβευση» για το Γραφείο Διαχείρισης και Υποστήριξης έργων της Υπηρεσίας Υποστήριξης του ΕΙΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΕ ΟΠΣ 5030354 Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχαιολογία 1 Θέση 

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή Ασπροπύργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος ΔΟΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ" (Κωδικός MIS: 5164428)το οποίο χρηματοδοτείται από Τ.Π.Α του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την κάλυψη προκυπτουσών θέσεων στον Ασπρόπυργο η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους ανά ειδικότητα ήτοι α) Κοινωνικοί/ες Λειτουργοί β) Ψυχολόγοι γ) Εκπαιδευτικοί δ) Διερμηνείς Φαρσί/Νταρί.

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN», που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με αριθμό ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 07982, η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.