Θέσεις εργασίας (26.4.2022)

2022-04-26

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Ευρωπός -Παλατιανό - Στόβοι - Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος και του μέλλοντος / Europos - Palatiano - Stobi - European past and future cultural values», με ακρωνύμιο «EuroP@St and future».

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση 

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».

 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης (με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου) 4 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ανασκαφική Έρευνα στη νησίδα Χρυσή» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 8 Θέσεις