Θέσεις εργασίας (24.5.2022)

2022-05-24

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβειρίων ν. Λήμνου».

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική &οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 3 Θέσεις  

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης.

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με εμπειρία στην διοικητική & οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων) 1 Θέση

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση 

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 2 Θέσεις 

ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 3 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα» της πράξης «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις