Θέσεις εργασίας (22.3.2022)

2022-03-22

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογική εποπτεία εκσκαφών» της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέσεις

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, μέταλλο, γυαλί και οργανικά υλικά)και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, μέταλλο, γυαλί και οργανικά υλικά) 1 Θέση

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Γκούρας».

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 1 Θέση 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Πέντε (5) Θέσεων Υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ4).