Θέσεις εργασίας (21/12/2017)

2017-12-21

ΠΕ Μουσειολόγος-Αρχειονόμος Μια (1) Θέση
ΠΕ Διοικητικός Γραμματέας Μια (1) Θέση
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μια (1) Θέση
ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς Δύο (2) Θέσεις

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) Θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Δύο (2) Θέσεις

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω: 

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) Θέση

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31-5-2018.

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22 Θέσεις

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Θέση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές.» και κωδικό MIS 5002357 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου (8 θέσεις) και σύμβασης υποτροφίας (7 θέσεις). Η Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.