Θέσεις εργασίας (20.7.2022)

2022-07-20

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Τεκμηρίωση και έλεγχος ψηφιακού περιεχομένου κεντρικών σημείων ενδιαφέροντος ΠΕ Άρτας» της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία» .

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της Πράξης «Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης και ανάδειξης-ανάλυσης σωστικών ανασκαφών.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο του υποέργου «Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση 

ΥΕ Εργατών 1 θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Στερέωση και Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Ενετικού Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας Αχαΐας».

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)», Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).