Θέσεις εργασίας (20.6.2022)

2022-06-20

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των εργασιών στα γραφεία της υπηρεσίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου COASTAL HERITAGE NETWORK - CoHeN, του ΕΠ Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg V - Α Greece - Italy (EL-IT) 2014-2020 (MIS 5038596).

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από διακρατικά ή διασυνοριακά προγράμματα Interreg της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογική επίβλεψη» της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου - Β΄ Φάση».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)»στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022)
ΑΔΑ: 6ΘΑΣ469ΗΕΠ-ΒΤΜ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022. 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/02-2022).
ΑΔΑ:92ΤΟ469ΗΕΠ-26Υ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

Προκήρυξη θέσης: Επικεφαλής Τμήματος Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών - Social Dynamo

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα βάσει των τεσσάρων στρατηγικών του πυλώνων: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Επιπλέον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Επικεφαλής Τμήματος Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών - Social Dynamo για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Δωρεών του Ιδρύματος.

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου είναι:

  • Η ανάπτυξη και η εισήγηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Ιδρύματος στον τομέα αυτό
  • Η εισήγηση της δημιουργίας εξειδικευμένων προγραμμάτων για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Η καθοδήγηση της ομάδας του Tμήματος Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Η διαχείριση των σχέσεων με εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος