Θέσεις εργασίας (20.4.2023)

2023-04-20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

ΠΕ Μηχανικός, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

 ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CULTURALION: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030303 ΜΕ Κ.Ε. 2019ΕΠ02210018

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π. κ. 1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006)» ΤΗΣ ΣΑΝΑ 514-ΠΔΕ 2023 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2022ΝΑ51400041 5150324

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στα αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία στα αρχαιολογικά έργα 3 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150499, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ. 

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

 ΥΕ Εργατών 5 Θέσεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α' 141) και της με αρ. πρωτ. Δ-3377/10.04.2023 (ΑΔΑ: 9Θ1Θ4691ΒΣ-ΠΓ1) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (αρ. συν. 10/16.03.2023, Θέμα 3.1) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο και την απόφαση της συνεδρίασης υπ' αριθ. 19/16.06.2022 της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: Ψ3ΘΦ4691ΒΣ-6ΦΡ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», Κ.Ε. 61137, MIS 5162369 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22/11.04.2023 Απόφαση της 219ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. απόφαση 28/28-09-2021 της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης με ΚΑ 80601 (ΑΔΑ:Ψ8ΙΔ469Β7Δ-Φ4Θ), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο.


Best Sellers στο Museology Eshop: