Θέσεις εργασίας (2.6.2022)

2022-06-02

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών: Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Προφήτης Ηλίας (Μνημεία UNESCO)».

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών 4 Θέσεις

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3 Θέσεις 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Ιστορίες και Μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς».

ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων 1 Θέση

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20oς αι.)»στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022. 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/02-2022).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας (Διευθυντή/ντριας Ερευνών) με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία» (Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει (α) την ιστορία των κειμένων και της λογοτεχνίας στο Βυζάντιο και (β) την εκδοτική βυζαντινών κειμένων) στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/01-2022).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.


Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 2 "Αποκατάσταση της νότιας πύλης και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής" του Έργου «SUB. 7.4.1 - Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα».

Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη μυκηναϊκή αρχαιολογία 1 Θέση

Δ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

Δ.Ε. Μαρμαροτεχνιτών 1 Θέση

Δ.Ε. Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στην αποκατάσταση μνημείων 2 Θέσεις

Υ.Ε. Εργατών με εμπειρία στην αποκατάσταση μνημείων 3 Θέσεις

Τ.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού 1 Θέση

Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών 1 Θέση