Θέσεις εργασίας (2.12.2017)

2017-12-02

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία - Εφορείες Αρχαιοτήτων -Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).

ΠΕ Αρχαιολόγοι Μια (1) θέση

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μια (1) θέση

ΤΕ Μηχανικοί ειδικότητας Τοπογράφου Μια (1) θέση

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β΄ και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Μια (1) θέση

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Δύο (2) θέσεις