Θέσεις εργασίας (19.11.2021)

2021-11-19

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Αρχαιολογική δαπάνη σωστικών εργασιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΚΑΣΤΡΟΥ, Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Τ.Κ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ, Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ, Τ.Κ. ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ, (ΔΑΦΝΗ) ΚΑΙ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα πεδίου (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) Ή ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα πεδίου (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-04-2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέσεις 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 10 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» της πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ»-ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ». 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση μουσικών οργάνων και ελλείψει αυτής στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 2 Θέσεις