Θέσεις εργασίας (17.1.2022)

2022-01-17

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πράξης «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε πήλινα - μετάλλινα αντικείμενα 1 Θέση

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Βιομηχανικού Σχεδιασμού με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία σε πήλινα - μετάλλινα αντικείμενα 1 Θέση

ΔΕ Μαρμαροτεχντών 1 Θέση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, 12ος-15ος αιώνας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤBΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/5-2021).

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Kοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/3-2021).

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους (έμφαση στις ιστορικές πηγές)» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/4-2021).