Θέσεις εργασίας (15.4.2022)

2022-04-15

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση σε έργα συντήρησης, αναβάθμισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ».

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία 3 Θέσεις

Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση