Θέσεις εργασίας (14.9.2022)

2022-09-14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Εργασίες επίβλεψης εκτέλεσης εργασιών Υποέργου 1» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, προσβασιμότητας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης - διαχείρισης δικτύου κοινόχρηστων χώρων και εκσυγχρονισμού πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ με κωδικό 2022ΝΑ51400041-5150324 («ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»)

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 4 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου : «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ-Δ2 (18026047)». που υλοποιείται απολογιστικά και με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στο πλαίσιο πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος" 2014-2020 6c- Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς -MIS 5050657 

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ και κωδικούς ΕΙΕ/ΥΥ-2022/05, ΕΙΕ/ΥΥ-2022/06 και ΕΙΕ/ΥΥ-2022/07 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: Ψ1ΘΨ469ΗΕΠ-ΙΧΧ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού / Επιστημονικού-ης Συνεργάτη -τιδας στο πλαίσιο του έργου "One hundred years, two refugee crises: Entangled Histories // Housing // Economies" με ακρωνύμιο "1c2rc (1 century, 2 refugee crisis)" και αριθμό έργου 01092 στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

ΑΔΑ: 6ΖΙ2469ΗΕΠ-4Ν5
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "One hundred years, two refugee crises: Entangled Histories // Housing // Economies" με ακρωνύμιο "1c2rc (1 century, 2 refugee crisis)" και αριθμό έργου 01092 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας. Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των απαραίτητων προσόντων παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.