Θέσεις εργασίας (14.7.2022)

2022-07-14

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1: «Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση "Γλυφάδα" Πυθαγορείου Σάμου», του έργου «SUB. 1.14-Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση "Γλυφάδα" Πυθαγορείου Σάμου».

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Τοπογράφος-Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτέκτων-Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 8 Θέσεις 

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUB.2 - Πολιτιστική Εγνατία οδός».

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχαιολογία 2 Θέσεις

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή Κλασική αρχαιολογία 1 Θέση 

Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη βυζαντινών/μεταβυζαντινών ή/ και προϊστορικών/κλασικών μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη ενός (1) Αρχαιολόγου ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο 2022ΝΑ51400009 5150374 «Εργασίες για την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων της ΕΦ.Α. Ξάνθης».

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/02-2022).
ΑΔΑ:92ΤΟ469ΗΕΠ-26Υ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι την Δευτέρα 25.07.2022.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24.05.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 25.07.2022