Θέσεις εργασίας (14.12.2021)

2021-12-14

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου». 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική και εμπειρία στο συντονισμό ψηφιακών αρχαιολογικών έργων 4 Θέσεις 

ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής με εμπειρία σε ψηφιακά συστήματα τεκμηρίωσης και προβολής αρχαιολογικού/ ιστορικού/ πολιτιστικού υλικού 1 Θέση 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία στην καταγραφή/ τεκμηρίωση μνημείων 7 Θέσεις  

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης και εμπειρία στην καταγραφή/ τεκμηρίωση κινητών μνημείων 2 Θέσεις 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και εμπειρία στην καταγραφή/ τεκμηρίωση μνημείων 2 Θέσεις  

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Πολιτιστική Διαχείριση και εμπειρία στην καταγραφή/ τεκμηρίωση μνημείων 4 Θέσεις  

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 Θέσεις 

 ΔΕ Εργατών/ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε έργα που απαιτούν το χειρισμό κινητών μνημείων (μουσεία, ανασκαφές κ.λπ.) 3 Θέσεις 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή/και Κλασσική Αρχαιολογία και εμπειρία στην καταγραφή/ τεκμηρίωση κινητών μνημείων 4 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» της πράξης «Δήλος-ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 2 Θέσεις 

 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 3 Θέσεις 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!